WIP

Menu

Visita Medica

di Francesco Mazzè

La Barcunata 10

Lu sabatu passatu

mi ntise tantu mali,

pecchissu già mi ficeru

visita generali.
 

Lu medicu-generico

mi disse: - Chi ti sente?

Eo rispundivi: -Mangiu,

però no’ vaju nente.

 

Sulu de tantu ‘ntantu,

scusati la crianza,

de iusu caciu l’aria,

chi tegno ntra la panza.

 

Chiju mi rispundiu:

-Pigghiati pe’ sciroppo

tri quarti e na gazzosa

e vi’ ca vai de corpo!
 

Nci disse all’otorinu:

-Li ricchji aju mbujati,

mi rumbanu e no’ sento

mancu lu cannunati.
 

E chistu mi rispunde:

- Fa tu la stessa cosa

chi disse li generico:

tri quarti e na gazzosa!
 

Poe jivi all’ortopedico,

ci disse: -Como fazzu?

Mi dole lu cutruzzu

e musciu aju stu vrazzu!

 

Lu medecu rispunde:

-Sparati quattro lampi,

li romatismi passanu

e novant’anni campi!
 

E l’analista poe

mi visitàu l’orina

-Va jettati nu litru,

però mu è de rocina!
 

Mi disse lu dentista:

-Li dente l’ài cariati,

e puru li gingivi

su troppo malandati!
 

Pecchissu m’ordinàu

li sciacqui de cuntinu

cu’ vintiquattro quarti

de calici de vinu!
 

Eo, quandu ntise chistu,

restai propio de sale:

diciti, duve pigghiu

li sorde pe’ sti male?


Tri quarti m’ordinàu

lu medeco genereco,

lu stesso l’otorinu

e quattro l’ortopedeco;
 

nu litru cunsigghiàu

lu medeco analista

e vintiquattro quarti

mi disse li dentista!
 

Amici, ntra nu jomo,

nu fustu nci nde vò:

a n’annu, no’ m’abbastanu

li vigni de Cirò.

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento