WIP

Menu

Tecco e Donna Stella

di Francesco Mazzè

La Barcunata 10

De cummare donna Stella

Tecco trase all’osteria,

mu s’accatta nu filone

ca la fami lu potia

 

La patruna potighara,

Ch’era arrede a lu bancuni:

chi mentimu murtatella

provoletta o provuluni?
 

Murtatella nci rispunde

E du ette de salami

No’ mi mporta quantu pagu,

ca no’ viju de la fami

 

Pigghia allora nu culacchiu

Chi restau de murtatella

E si mente m’affettija

Chista no signora bella!
 

Propria a mia chi sugnu Tecco

Cumbinati chistu mbrogghio?

Ca parrandu cu rispetto

Eo lu culu no lu vogghio
 

Ntise allora lu maritu:

ma chi è sta discussione?

Proprio nente nci cercai

Mu mi fa na colazione
 

Ma la gnura donna Stella

Vo’ cu mia mu fa nu mbrogghio,

vo lu culu mu mi duna

ma lu culu no lu vogghio.

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento