WIP

Menu

Darwinismo

di Francesco Mazzè

La Barcunata 10

De Darwin tornau la teurìa

secundu cui l’omo è de lu rango

de la scimmia ed essere porrìa

figghiu diretto de lu rangutangu.

 

O puramente de lu scimpanzè

chi de tutta la razza este lu rre.


E secundu sta nova terìa

nci fu n’antica scimmia ntilligente

chi òmeni e no’ scimmi parturia

chi originaru poe tutti li gente:
 

pecchissu ringraziati sti nimali

chi vi dunaru nobili natali.

 

E predicati puru apertamente

(scusati la mia povera gnuranza)

Ca l’omo de la scimmia è discendente,

pe’ bia c’è na certa simigghianza.

 

Mbiatu vui, chi assimigghiati tantu

a chista bestia e nde faciti vantu!

 

Ma pecchì de na scimmia ‘mpertinente

nui simu discendente tutti quanti

e no’ la scimmia poco ntelligente

figghia de n’omo stupidu e gnuranti?

 

Vui de l’elenco cancellati a mia

ca mi nde futtu de sa teoria.

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento