WIP

Menu

Prodi e lu deficit

di Francesco Mazzè

La Barcunata 20

Ed arrivamme già a lu pricipiziu,

cui fa nu passu avanti è timerariu;

ma Padua Schioppa, n’orno de giudiziu,

vole pe’ mu ni sarva cu l’erariu
 

e già pigghiau la risoluzione

pe’ mu ni sarva de sta situazione!

 

Siccomo l’italianu mangia assai

e no’ produce nente o quasi, ognunu

la cigna à mu si stringe quantu mai,

cercandu mu s’abbitua a lu dijunu.
 

Però scansamu de sta ngustitati

furbi de la politica magnati.

 

Lu prezzo de la carne à m’è nchianatu,

pe’ mu s’abbista cu lu cannocchiali,

ca lu stentinu nostro è cumbinatu

m’è causa ed origini de mali:

 

a deputati e ricchi no ‘ fa nente,

ca l’annu fattu a modo differente!
 

Lu custu s ‘à de l ‘ogghio rividire

e fortemente s’ave de nchianare,

ca lu troppo ogghio ni fa digerire,

cu caca tanti vote vo mangiare;
 

senz’ogghio ciò chi mangi si ‘mpantana

e sente fami sulu ogni simana!

 

La benzina sapiti ca va cara,

cui viaggia pe’ lavuru vo na banca

ed àmu paga e sparti mu ripara

pe’ cui si sciala e la cunzuma franca,
 

e chi este sulamentenu mpegatu

chi viaggia cu la machina de Statu!

 

Li generi su tutti triplicati,

tantu de lussu tantu l’usuali,

ciò ficeru li nostre deputati

(no’ mu s’allorda troppo lu rinali!)
 

E a lu mangiare poco mo’ ni mbrogghia,

suggette no’ mu jamu a ‘ncuna dogghia!
 

Mentimu a li taliani n’atra tassa!

Disse nu dotto de l’economia,

stu popolo no’ vogghio pe’ mu ngrassa

no’ mangiandu, prevene la cardìa:

 

sinnò cu’ de du’ vucchi es te dotatu

chi arrobba ntra la cassa de lu Statu.

 

Si la gente de tassi no’ gravati,

l’Ente, sutt’Ente e lu suttaguverno

corno faciti pe’ muli saziati,

cu quale voto jati a lu cuverno?

 

Tuttu faciti a spisi de l’erariu:

chimmu vi crasta nu veterenariu!
 

Nui pagamu li tassi e sperperati?

Ni sucati lu sangu e poe spenditi?

Nci dunati dinari a Sindacati

e lu finanziamento a li Partiti.
 

Nzomma nui pagamu, vui v’arricchiti

E cu’ chiacchieri e promisi ni fottiti!
 

Arrivatu a stu puntu chi à mu dicu?

Vi dicu ca c’è nu rimedio sulu:

cusimuni cu spacu lu vijicu

mbujamuni cu’ suvera lu culu,

 

ca ntra st’ Italia e’ è la “Legge-truffa”

e cu’ more de fami e cui s’abbuffa.

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento