WIP

Menu

Autodifesa

di Francesco Mazzè

La Barcunata 16

Dinnu certe politici:

chista è legge assassina,

chi porta a lu Far West

e a la carnificina
 

e scurre, (arrassusìa!)

lu sangu pe’ la via!

 

È nu ‘ngannacumpare,

pejo de na tagghiola,

permette all'aggreditu

pe’ m’usa la pistola:
 

sta legge disumana

è puru anticristiana!

 

Si nu pregiudicatu

è patre de famigghja

mu lu po’ mantenire

diciti: duve pigghja?

 

La vita, mu cuntina,

si jetta a la rapina!
 

E poe, lu rapinare

mistere è corno a n’atru:

tu fai lu manuvali

e chistu fa lu latru;
 

parrandu pe’ cuscienza

nc’è corchi differenza?

 

Guarda duve arrivamme!

Chi tempe, tempe ngrati:

mu spara l’aggreditu

a li pregiudicati
 

e li rapinaturi

no’ su gnu cchiu sicuri!

Altri poesie di Francesco Mazzè

La funtana de la Chiazza

Allu paisi meo

La chjesola de campagna

Cantu de l’emigratu

Cumbitu all'italiana

Mastriccu

La terza lista

Lu terremoto 'n' Umbria

Muntimarejo

Adamu

Micu Iozzo

Darwinismo

Visita Medica

Tecco e Donna Stella

Li dui turri

Tridicesima dumila

Lettera a San Giuseppe

La Barcunata

Lu ‘mperno no’ c’è cchiu’

Lu Papa a Damascu

La Funtana de la Chiazza

Allergia

La Vilanza

Sarvamu la fami

Scuperte moderne

Autodifesa

Mmprevisti

La Giostra

La mugghiere incinta

La bulletta de l’ICI

Lu consigghiu de Prodi

Prodi e lu deficit

Paru e disparu

Lu ‘ncendio

Lu scioperu

Grazi gara

La Discuteca

Risistenza

La Fata de Ddorìcu

A Domenico Franzè

Lu Partu gemellaru

Lu pane de na vota

Lu sonno de lu cumpare

La Funtana de la chiazza

Sarvamu la fami

La Befana

La manovra finanziaria

La Suppressata

Lu doluri de na vedova

Lu ricattu

Notte d'estati

Ringraziamento