WIP

Menu

A pignara e capistanu

di Domenico Caputo

La Barcunata 43

Ogni tantu mi viani ncia mianti

bella, ata,eleganti e ’mponianti;

quntu voria u n’assettamu

e tuttu e de tutti u parramu.
 

Tu ca pe seculi a Capistanu vivisti

voria u mi cunti chi vidisti e sentisti,

nenta scrittu o a vuci dassasti

seculi e storia cu tia ti portasti.
 

Io veramenti fhuda sempa nu puacu virgognusu

ma urtimamenti no tiagnu mai u mussu chiusu.

Puru io l’aghiu longa a memoria

ma a mia e’ tutta ’n’atra storia.
 

No ’nc’e’ arvuru chi si provai no ’nchianai

a tia sempa ti guardai ma mai m’arrizzicai

tanti vuati ncia mianti parrava chianu chianu

forse quandu crisciu ncia fhazzu u ti ’nchianu.
 

A vuati mi domandu si sula ti sentivi

e cuamu l’atri arvuri ’nchianata volivi

ma tu u sai ca a curpa no fuda a mia

iari truappu ata e io l’ali no l’avia.
 

Cu i vrazza paria ca u cialu toccavi

a chiji passari e mamma nci fhacivi

cantandu cantandu paria ca mi sputtianu

volanduti ’ntuarnu a modu sua mi dicianu.
 

A vogghia ca ti sputi i mani

cca’ no si capaci u ’nchiani

pua ’nchianara ogni castagnara e livara

ma non e’ cosa tua u ’nchiani a PIGNARA.

 

Fhusti a cchiu’ anziana,a cchiu’ bella e cchiu’ ata

ma e certa gianti e Capistanu no fusti mai calculata

nce libri e tuttu e de tutti scrissaru

ma e tia mancu na menza parola dissaru.

 

Ma no serva ca ta cuntu io a storia

a canusci cchiu’ e tutti a mimoria

nui simu puacu calculati

si simu vasci o simu ati.

 

Tu i canuscisti propiu tutti

buani, mali, belli e brutti

no ti dedicaru mancu na via

e cangiaru puru chijia mia.
 

Tu ca ’nziami a Santa fusti regina

ti rivigghiasti chijia tristi matina

nujiu u ti difende si presentau

puru l’amministraziuni t’abandunau.
 

Ma tu e nenta ti lamentasti

viatu viatu tuttu capiscisti

puru a fhini tantu bene fhacisti

chiudisti l’uacchi e t’inchinasti.
 

A curpa non fu’ e cu ti vindiu

forse u destinu u custringiu

ma e Capistanu chi no s’appellau

e nujia atra soluziuani trovau.

 

Io veramenti era luntanu

cuamu tanti atri e Capistanu

era giuvani e tantu potere non avia

ma si domandavanu fhacia a parti mia.

 

Tu ca chianti pe tutti sentisti

poverta’ e tanti doluri vidisti

tu ca bene sempa a tutti volisti

pe tia mancu na lacrima vidisti.
 

Sulu chiji povari passari pe tia ciangiru

quandu a casa e a miagghiu amica perdiru

a gianti ca u spettaculu si guardau

mancu u bon viaggiu a tia augura.

 

Io su sicuru ca a tutti salutasti

e de Capistanu mai ti scordasti

nui u cuari debuli avimu

e sempa bene nci volimu.
 

Mo voria u sacciu si ssi’ luntana o vicina

ma forse ti truavi ncio’ salottu da regina

sicuru ca ti truavi ncia’ puasti ’mportanti

cu a bellezza tua l’aduarni tutti quanti.
 

Pajisi e citta’ assai ’nda’ girai

una cuamu a tia mai a ’ncuntrai

pe mia u mio e’ u miagghiu liattu

a tutti l’atri nci truavu difhiattu.

 

Mo prima ca ti salutu sianti chi ti dicu

sulu i Capistanuati mi chiamanu Micu

si pe miraculu nu jiuarnu ni ’ncuntramu

speru ca ti ricurdi e Micu e Damu.

 

Basta ca mi tuacchi u piadi chianu chianu

capisciu viatu ca si a PIGNARA e CAPISTANU.

U modu u parramu a modu nuastru u trovamu

e tanti nuavi e viacchi ninda cuntamu.
 

Mo t’abrazzu forte m’inchinu e ti salutu

tutti l’atri mi chiamnu Domenico Caputo

in casu ca no ti travi bene e vua u cangi via

ricordati ca nc’e’ sempa puastu ncia casa mia.